OBchodní Podmínky

156VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – Podnikání pro ženy s.r.o. IČO: 14258251

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují práva a povinnosti poskytovatele, tj.  Podnikání pro ženy s.r.o., se sídlem Tkalcovská 1064/3, Třebíč IČO 14258251  , v  obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 127365 (dále jen “prodávající”) a objednatele (dále jen “objednatel / kupující”), které specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího e-booku, on-line kurzů, konzultací, placených výzev, workshopů, ročních programů, mastermindů a účast na zdarma nabízených akcích prodávajícího (dále jen předmět plnění).

2. Vznik smluvního vztahu

Smlouva mezi prodávajícím a objednatelem / kupujícím vzniká vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek www.alenahorova.cz, www.simpleshop.cz, nebo prostřednictvím google formulářů. Je též možné objednat službu prostřednictvím emailové adresy info@alenahorova.cz.

Objednatel / kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na výše uvedených adresách. Objednatel / kupující objednává předmět plnění vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových  stránek stránky www.alenahorova.cz, www.simpleshop.cz, nebo prostřednictvím google formulářů. Objednatel / kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a objednateli / kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout objednateli / kupujícímu předmět plnění a objednatel / kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Objednatel / kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách www.alenahorova.cz, www.simpleshop.cz, nebo prostřednictvím google formulářů a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze s výslovným písemným ujednáním smluvních stran.

Prodávající má právo aktualizovat VOP i během předmětu plnění, má však povinnost informovat objednatele / kupujícího o změně ve VOP. Objednatel / kupující má povinnost se seznámit se změnami v obchodních podmínkách. Pokud s nimi nebude souhlasit, má možnost se k nim vyjádřit do 5 dnů od doručení.

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je koupě internetového vzdělávacího e-booku, on-line kurzů, konzultací, placených výzev, workshopů, ročních programů, mastermindů a účast na zdarma nabízených akcích prodávajícího, tj. výzvy, webináře, ankety nebo minikurzy.

Předmět plnění probíhá výhradně prostřednictvím internetu pokud není dohodnuto jinak.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek předmětu plnění

V případě jakýchkoliv překážek ke splnění daných podmínek předmětu plnění (překážkami se míní zejména nemoc prodávajícího, nebo nemoc člena rodiny prodávajícího, svátky nebo dovolená), je prodávající povinen informovat kupujícího o nastalé situaci.

Prodávající není povinen zajistit náhradní termín předmětu plnění

Prodávající má právo aktualizovat obsah webových stránek bez předchozího upozornění

Prodávající má právo vyloučit objednatele / kupujícího z předmětu plnění v následujících případech:

nezákonné šíření materiálů

neplnění platebních podmínek

nevhodné chování – tím se míní zvláště neshody mezi účastníky předmětu plnění, napadání odlišných názorů jednotlivých účastníků předmětu plnění a dále cokoliv, co je v rozporu s pravidly slušného chování

vědomé zatajování své identity, vědomé poskytnutí nepravdivých osobních údajů

Objednatel / kupující vyloučený na základě výše uvedených případů nemá nárok na vrácení vynaložených prostředků na předmět plnění ani na samotný předmět plnění a přístup k němu a to ode dne vyloučení.

Pokud se objednatel / kupující rozhodne sám opustit předmět plnění, je to na základě jeho osobního rozhodnutí a svobodné vůle. Dnem opuštění předmětu plnění však objednateli / kupujícímu zaniká právo na přístup do předmětu plnění nebo na jakákoliv místa spojená s předmětem plnění.

Objednatel / kupující, který dobrovolně opustil předmět plnění, nemá nárok na vrácení vynaložených prostředků na předmět plnění

5. Práva a povinnosti objednatele / kupujícího

Objednatel / kupující vyplněním objednávky předmětu plnění stvrzuje, že smlouva mezi ním a prodávajícím je závazná.

Objednatel / kupující je povinen prodávajícímu zaplatit za sjednaný předmět plnění celou částku uvedenou u předmětu plnění. Tyto povinnosti blíže specifikuje bod č. 7 těchto VOP.

Pokud objednatel / kupující zruší svůj závazek později než 14 dnů před termínem zahájení předmětu plnění, je prodávající oprávněn účtovat storno poplatek, který je blíže specifikován v bodě 7.

Předmět plnění je produktem duševního vlastnictví a proto se objednatel / kupující zavazuje, že:

jej nebude šířit ani ho neposkytne třetím stranám bez souhlasu prodávajícího

nebude jej v dobrém úmyslu sdílet se třetími osobami, se svými zájmovými, nebo podnikatelskými skupinami

V případě nedodržení tohoto závazku mu bude udělena pokuta ve výši 500.000 Kč

Objednatel / kupující přijímá uzavřením kupní smlouvy, že jakékoliv použití informací z předmětu plnění je určeno k jeho vlastní potřebě, a zavazuje se nepředávat toto knowhow dále prostřednictvím kurzů, mastermindů, webinářů, konzultací, videí, blogů, článků a jakýchkoli přístupů do svých účtů.

Porušení tohoto závazku, bude posuzováno jako závažné porušení smluvních podmínek a bude pokutováno částkou ve výši 500.000 Kč.

Prodávající není odpovědný a negarantuje výsledky objednatele / kupujícího a jeho schopnost vydělat peníze či vybudovat profitující podnikání strategiemi, nápady, informacemi a doporučenými nástroji prodávajícího. Úspěch každého objednatele / kupujícího závisí na mnoha faktorech, které zahrnují odhodlání, vnitřní motivaci a houževnatost. Vstupem do jakékoliv formy spolupráce s prodávajícím přijímá objednatel / kupující vlastní odpovědnost za dosažení požadovaných výsledků.

Objednatel / kupující má povinnost neprodleně informovat prodávajícího o změnách osobních údajů, které souvisí s administrativními úkony (zejména změna adresy, telefonního čísla, emailové adresy).

6. Cenové a platební podmínky

Objednatel / kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za objednaný předmět plnění cenu včetně DPH, neboť prodávající je plátcem DPH.

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná, pokud není výslovně uvedeno.

Objednatel / kupující je povinen zaplatit stanovenou částku v  řádném termínu uvedeném v objednávce, pokud tak neučiní, budou mu účtovány úroky z prodlení jak stanovuje daňový řád dle § 252 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. a nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., Stripe, PayPal, které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává kupující pomocí zabezpečených a důvěryhodných kanálů.

Dále je možné uhradit předmět plnění následujícími způsoby:

Bankovním rychlopřevodem na korunový, eurový nebo librový účet prodávajícího

po dohodě je možný přímý bankovní převod na korunový účet prodávajícího

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající objednateli / kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení předmětu plnění.

Pokud je uvedena u předmětu plnění možnost splátek, vystaví prodávající objednateli / kupujícímu splátkový kalendář s uvedeným datem splatnosti jednotlivých splátek.

Objednatel / kupující se zavazuje platit včas a řádně splátky stanovené prodávajícím.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek ztrácí objednatel / kupující možnost platit předmět plnění ve splátkách a je povinen neodkladně zaplatit celkovou částku předmětu plnění. Zároveň s tím mu bude zaslána písemná nebo elektronická upomínka (emailem), která bude zpoplatněna částkou 500 Kč. Každá další upomínka bude zpoplatněna stejnou částkou. Na případné stížnosti o nedoručení emailu nebude brán zřetel. Odesláním emailu bude upomínka považována za doručenou.

Pokud adresa, kterou objednatel / kupující uvedl, není platná a objednatel / kupující nenahlásil tuto změnu, dle článku č.5, a pokud tuto skutečnost prodávající zjistí během administrativních úkonů spojených se zasíláním upomínek, nebude na tuto skutečnost brán zřetel, ani na případné stížnosti.

Veškeré právní náklady spojené s vymáháním plateb od objednatele / kupujícího budou účtovány objednateli / kupujícímu.

Jakékoliv soudní jednání se bude konat v nejbližším možném místě od sídla prodávajícího.

7. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy:

nedojde-li k úhradě předmětu plnění ani 10 dnů po stanoveném termínu;

v případě porušení zásad uvedených v bodě 5

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy také z jiných vážných důvodů a to v průběhu předmětu plnění. Vážnými důvody se míní zejména úmrtí prodávajícího či případ jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti. V takovém případě vrátí prodávající, nebo jeho zmocněnec stanovený soudem, alikvotní výši uhrazené částky předmětu plnění v závislosti na nevyčerpané části předmětu plnění.

8. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Objednatel / kupující souhlasí uzavřením smlouvy, že nemá nárok na odstoupení od smlouvy po převzetí předmětu plnění dle § 1837 odst. 1 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající si vyhrazuje právo nepovolit odstoupení od smlouvy objednatelem / kupujícím v případě, že se jedná o přeprodej, speciální akci nebo jakýkoliv produkt, který nepatří mezi standardní produkty nabízené prodávajícím.

V případě, že byl již objednateli / kupujícímu objednaný předmět plnění v celém rozsahu poskytnut, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele / kupujícího a objednatel / kupující v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy na základě § 1837 odst. 1 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Objednatel / kupující se zavazuje uhradit storno poplatek v případě, že chce stornovat objednávku před zahájením předmětu plnění v těchto případech:

14 a více dní před termínem zahájení předmětu plnění – administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon.

14-7 dní před termínem zahájení předmětu plnění – 50% z ceny předmětu plnění + administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon

6 a méně dní před termínem zahájení předmětu plnění – 100% z ceny předmětu plnění + administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon

Objednatel / kupující je povinen při stornování objednávky vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden na konci těchto VOP, a zaslat jej prodávajícímu. Pokud objednatel / kupující vlastní elektronický podpis, je možné jej zaslat emailem, v ostatních případech ho objednatel / kupující zašle doporučeně prostřednictvím pošty na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1. těchto VOP.

Prodávající vrátí částku kurzovného po odečtení za stornovaný předmět plnění zpět objednateli / kupujícímu do 30 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen “nařízení”. Správcem osobních údajů, jako takovým, je Makovice Centrum s.r.o.

Prodávající zpracovává osobní údaje objednatele / kupujícího v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo účtu a IČO, DIČ pokud jej objednatel / kupující vlastní.

Prodávající osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst.1 písm. b) nařízení, tj, zpracování osobních údajů objednatele / kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel / kupující, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost objednatele /kupujícího.

Osobní údaje objednatele / kupujícího prodávající zpracovává pouze pro tyto účely:

vedení smluvní agendy, účetnictví a fakturace;

administrace předmětu plnění, evidence proběhlého předmětu plnění, emailing

Prodávající neposkytuje shromážděné osobní údaje třetím stranám.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že objednatel / kupující odmítne poskytnutí nezbytných údajů, nebude prodávající moci uzavřít smlouvu o předmětu plnění, popřípadě podle této smlouvy řádně plnit. Prodávající uloží osobní údaje objednatele / kupujícího po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů.

Objednatel / kupující (subjekt osobních údajů) má:

dle čl. 15 nařízení právo získat od prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou  zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) nařízení;

za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;

dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;

dle čl. 17 nařízení právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a to za podmínek stanovených článkem 17 nařízení;

za podmínek stanovených čl. 18 nařízení právo žádat, aby prodávající omezil zpracování osobních údajů;

za podmínek stanovených čl. 20 nařízení právo na přenositelnost osobních údajů;

za podmínek stanovených čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro objednatele / kupujícího (subjekt údajů) právní účinky nebo se jej významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek.

za podmínek dle čl. 34 nařízení právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-l pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se objednatel / kupující (subjekt údajů) domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno nařízení.

V případě jakýchkoli natáčených videozáznamů s více účastníky (objednatelé / kupující, hosté) má prodávající nárok použít tato videa k marketingovým účelům. Účastí na takových videích, účastník souhlasí se zveřejněním a použitím k marketingovým účelům.

Prodávající má právo použít jména a ukázky práce účastníků předmětu plnění, jejich výhry a pokrok v rámci kurzu k propagačním účelům na všech svých stránkách a profilech v rámci sociálních sítí nejen po celou dobu trvání předmětu plnění ale i po jeho ukončení.

10. Závěrečná ustanovení

VOP jsou k dispozici v sídle prodávajícího a na internetových stránkách www.alenahorova.cz.

Vyplněním objednávky předmětu plnění objednatel / kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou prodávajícím objednateli / kupujícímu mají přednost VOP.

V případě, kdy prodávající zasílá objednateli / kupujícímu jakékoliv oznámení, bude toto oznámení zásadně zasíláno na e-mailovou adresu nebo přes internetovou platformu Messenger.

V případě, že se kterékoliv ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

Právní předpisy mezi prodávajícím a objednatelem / kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Hovoří-li se v těchto podmínkách o písemné formě právního jednání, zahrnuje tato forma též jednání učiněné prostřednictvím e-mailu nebo internetové platformy Messenger.

Tyto  VOP byly aktualizovány 15.8.2022

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Podnikání pro ženy s.r.o.

Tkalcovská 1064/3

67401

IČ: 14258251

V…………………………., dne……………………..

Věc: Odstoupení od smlouvy o …………………………… uzavřené na dálku

Dobrý den,

prostřednictvím objednávky na internetových stránkách www.alenahorova.cz/   www.simpleshop.cz  nebo google formulářem (nehodící se škrtněte) zaslané dne…………………. a následně zaslaného potvrzení objednávky  jsem uzavřel(a) smlouvu o ………………………………………… jejímž předmětem byl závazek společnosti uvedené v záhlaví této žádosti k poskytnutí…………………………………. a můj závazek k úhradě objednávky.

Jelikož se jednalo o smlouvu uzavřenou pomocí prostředku komunikace na dálku, využívám tímto svého oprávnění dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v zákonem stanovené době tímto odstupuji od výše uvedené smlouvy.

S pozdravem

…………………………………

(podpis)

Vaše jméno a příjmení: ………………………………………………………………….

Vaše adresa: ……………………………………………………………………………….