Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY – www.alenahorova.cz
Prodej e-booků, on-line kurzů, konzultací, dárkových poukazů.

1. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě
internetového vzdělávacího e-booku nebo on-line kurzů nebo konzultací či dárkových poukazů na ně(dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají
prostřednictvím webových stránek www.alenahorova.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je
podnikající fyzická osoba Alena Horová, Ičo 64418197, Tkalcovská 1064, 67401 Třebíč, vedená u Ž.Ú. Třebíč.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským
zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo
poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití
informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za
ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách
třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

I.4 Není dovoleno modifikování, prodávání ani další předávání obsahu, bez písemného souhlasu majitele a
autorských práv k dané části. Částí obsahu dostupné pouze registrovaným uživatelům je určen výhradně
těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi neregistrované uživatele je posuzováno jako závažné porušení
smluvních podmínek.

1. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese
www.alenahorova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky
prostřednictvím webové stránky www.alenahorova.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním
zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají
vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se
zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami
pro nákup na webové stránce www.alenahorova.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.alenahorova.cz najdete konečnou cenu e-booku nebo online kurzu nebo konzultace. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový
doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

1. Způsob a forma platby

2. 1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která
poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla
platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí
zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.

3. 2 Možnosti plateb:

1. Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího
2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

1. Odstoupení od smlouvy

V.1 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy
informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).
V.2 Aby byla dodržena zákonná lhůta 14 dní od zakoupení e-booku nebo on-line kurzu pro odstoupení od této
smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
V.3 Důsledky odstoupení od smlouvy
1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi,
včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu
dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb
použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste
výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po
obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi
zboží, včetně jeho funkčnosti.

V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě,
že chcete odstoupit od smlouvy)
1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V.6 Odstoupení je možno provést písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto
obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie
faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu
nebo e-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

1. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a
firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého
obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb
a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti
zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás
zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné
informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení

1. Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách,
případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s
nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.alenahorova.cz

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje,
zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů
uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce
kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh,
poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr
nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný
správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.10.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím
webových stránek www.alenahorova.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající
si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je
dostupná na webových stránkách www.alenahorova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se
vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.